Over het Socratische Café

Een bittere pil

Geplaatst op

Er zijn dingen in het leven waar we geen controle over hebben. Dingen die je overkomen. Jij of iemand in je omgeving wordt ziek, je kinderen maken een keuze die je moeilijk kunt begrijpen, een dierbare kiest voor een levensstijl die je niet verwacht had, de inhoud van je werk verandert op een manier die je niet voorzien had, je wordt ontslagen, of er gebeurt iets waarbij je denkt: “Dat heb ik weer”.

Je hebt ermee te dealen of je dat wilt of niet. Blijf je vechten tegen het noodlot, of leg je je neer bij een leven waar je niet voor hebt gekozen? Wat zit hier tussen in? Hoe kies je het juiste midden? Wat is het goede? Welke moed is nodig om je neer te leggen bij het noodlot? Bestaat het noodlot? Wat kun je leren vanuit het onvoorziene, wat je treft? Maakt alles wat je niet dood je sterker?

Dit zijn enkele vragen waarmee we ons bezig gaan houden in het socratisch cafe op 15 februari. We doen dit aan de hand van concrete voorbeelden. Bittere pillen die we in het verleden hebben geslikt, bekeken vanuit een filosofisch perspectief.

“Al wat ons beperkt noemen wij het Noodlot”(Ralph Waldo Emerson 1803 – 1882). Mogelijk kan dit citaat ons inspireren tot een goed gesprek over dit thema.

15 februari 2016
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Thema Onschuld

Geplaatst op

Wat betekent Onschuld voor jou? Vrij van schulden, niet bij iemand in het krijt staan, of gaat het om niet weten, niet zien, niet horen, niet getuigen, het niet onder ogen willen zien van discriminatie en uitsluiting? Kun je als witte bevoorrechte man/vrouw onschuldig Sinterklaas vieren, personeel aannemen en boetes uitdelen? Hoe doe je dat? Kun je wel leven en handelen in onschuld? Huizen bouwen, land bewerken, vuile handen maken en ruimte innemen?

We nodigen je van harte uit voor een gesprek over onschuld.

21 december 2016
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Thema Vrijmoedigheid

Geplaatst op Geupdate op

Vrijmoedigheid: Vrij in het uiten van het gemoed, vrij in het (aan)spreken, vrij van, vrij tot ……

Welke moed het vergt om je vrijmoedig te uiten, hangt erg af van de situatie en /of je je laat vangen door allerlei overtuigingen, belemmerende gedachten, angsten…
Vrijmoedigheid en onbevangenheid zijn hoog gewaardeerd. Wat zijn het eigenlijk, eigenschappen, vermogens, competenties ….. Ze lijken een uiting van een hoge mate van autonomie. Waarmee ook de vraag rijst, zet je deze vermogens in ten eigen bate of juist voor de gemeenschap?

Hoe verhoudt de vrijmoedigheid van de een zich tot die van de ander en de ruimte die de een inneemt zich tot de ruimte voor / van de ander.
Vrijmoedigheid heeft iets anarchistisch, hoe verhoudt het zich tot de regels, de normen en waarden van de gemeenschap.
Is er een juiste midden voor vrijmoedigheid, kun je dus ook doorslaan in vrijmoedigheid of er een te weinig van hebben ,te weinig inzetten?

In het socratisch gesprek worden mensen uitgenodigd vrijmoedig te spreken, zonder dat precies vast staat waar het gesprek toe zal leiden. Onbekend denk terrein betreden. …..

We nodigen u van harte uit voor een vrijmoedig gesprek.

16 november 2016
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Respect

Geplaatst op Geupdate op

 

In samenwerking met Utrecht in Dialoog tijdens de week van de dialoog sluiten we aan bij het thema RESPECT

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Komt van re-spect; dus nog eens, (beter) kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken zoals andermans eigendom.
Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde. Maar hoe ver gaat dit dan? Hoe verhoudt je jezelf tot opvattingen, waarden, normen, die je niet respecteert en tot de personen met deze opvattingen?

In deze betekenissen gaat het vooral om respect verdienen. In toenemende mate vinden we ook dat we recht hebben op respect.
Is er een soort grondrecht op respect, als een uitvloeisel van bij voorbeeld de “universele rechten van de mens”? Waar houd respect op? Wat doe je met iemand die je niet respecteert en met iemand die jou niet respecteert? Veronderstelt respect een mate wederzijdsheid?

Hoe oprecht ga je om met respect naar jezelf, naar de ander, van dichtbij tot …. ja tot hoe ver gaat dat?

Heb je ervaringen waarbij respect op het spel stond? In het socratisch café onderzoeken we het voelen, denken en handelen rond respect.

zaterdag 5 november 2016, Maliebaan 45 Utrecht, 13.30 – 16.30 uur, kosten: 10 euro

Wat offer je op voor veiligheid?

Geplaatst op

Hoe veilig het ergens is en hoe veilig je je voelt zijn twee verschillende vormen van veiligheid. Het interessante is, dat het ergens niet veilig hoeft te zijn als je je daar toch veilig voelt en andersom.
– Je loopt in een donkere straat in een hele rustige buurt, waar het heel veilig is. En toch kan het best zijn, dat je je helemaal niet prettig voelt als je daar loopt. Je denkt: “Als er nou iemand ruzie met me komt maken, dan ziet niemand dat, want er is verder geen mens op straat!”
– Veel mensen voelen zich veilig in een drukke winkelstraat. Daar verwacht je niet dat iemand iets geks gaat doen. Maar als er paniek uitbreekt, is zo’n winkelstraat juist onveilig. Je kunt nergens naar toe, want overal staan mensen in de weg, of je wordt platgedrukt, omdat een heleboel mensen tegelijk weg willen.

Socratisch gesprek
In het socratisch gesprek van 21 september onderzoeken we, aan de hand van actuele persoonlijke ervaringen de vraag; “Wat offer je op voor veiligheid?”.
Het kan gaan om een ervaring op school, op je werk, op straat, met vrienden, familie of collega’s. De ervaring moet aansluiten bij de vraag “Wat offer je op voor veiligheid?” en gebaseerd zijn op eigen ervaring, eenvoudig te begrijpen, je hebt er zelf iets mee te maken gehad, door er zelf handelend in op te treden en er een standpunt over in te nemen.

Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we een gebeurtenis helder. In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, onderzoeken we argumenten en proberen de es-sentie te raken. Waar draait het nu echt om? Een socratisch gesprek als praktische filosofie van het goede leven.

21 september 2016
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Thema: Waarden als kompas

Geplaatst op Geupdate op

Richting geven aan wie we willen zijn. Waarden zijn geen doel op zich maar komen tot uitdrukking in de wijze waarop we handelingen verrichten. In het geven van geld komen de waarden van vrijgevigheid en naastenliefde tot uitdrukking, door de waarheid te vertellen toon je eerlijkheid.

Morele waarden sturen ons handelen, ze moeten dus al op de een of andere manier in ons “aanwezig” zijn. Hoe komen die waarden in de persoon? Kun je waarden aanleren?

In de judosport (betekenis judo: zachte weg) worden de belangrijkste waarden, respect en discipline direct vertaalt naar gedrag. Respect toon je door elkaar goed vast te houden bij het vallen, goed op te letten wanneer iemand iets voordoet en iemand niet uit te lachen als het niet lukt. Discipline laat je zien door elkaar te groeten bij het starten van de training. Wanneer je in een echte wedstrijd zit en je tegenstander doet je pijn, moet je de discipline hebben om rustig te blijven en niet boos worden.

Er wordt nauwgezet geoefend met gedrag in de hoop dat daarmee de bijbehorende waarden beklijven.

In alle levensdomeinen zijn waarden en normen van betekenis, tussen vrienden, in je relaties met je kinderen en niet op de laatste plaats in je werk.

Hoe verhouden de waarden van de organisatie waarin je werkt zich tot die van jou als privépersoon?

Hoe zit dat überhaupt met waarden in organisaties? Van wie zijn de waarden in organisaties?

Tal van organisaties definiëren (kern)waarden, met als doel onderscheidend te zijn in de beloften aan klanten en houvast te bieden voor het personeel. Voor medewerkers hebben deze waarden als doel een kompas te zijn voor het handelen. Er zijn echter niet heel veel organisaties die er daadwerkelijk in slagen dit doel te bereiken. Kernwaarden zijn niet uit te rollen of te implementeren. Maar kun je door nauwgezet te oefenen met gedrag de kernwaarden van een organisatie richtinggevend laten zijn voor de medewerkers? Kun je waarden aanleren?

Het Socratisch Café Utrecht een middag rondom waarden in organisaties. Joseph Kessels, onderwijskundige en hoogleraar Human Resource Development, leidt plenair een onderzoekend gesprek als onderdeel van deze middag.

Vrijdagmiddag 9 september van 14.30 – 17.30 uur
Maliebaan 45, Utrecht
Kosten € 50,00, ter plekke te voldoen
Aanmelden bij Samantha van Londen: info@maliebaan45.nl, 030 239 4049, er is ruimte voor 40 personen.

Thema: vrijheid van meningsuiting

Geplaatst op Geupdate op

Vrijheid van meningsuiting: een recht dat we ons niet laten afpakken én een genoegen dat je graag wilt delen?

Zit vrijheid in het feit dat je mag zeggen wat je wilt of in het hebben van de keuze in wat je wel en niet zegt? Wanneer verandert vrijheid van meningsuiting in onvrijheid? Als iemand jou de mond snoert of wanneer je mechanisch alles eruit flapt omdat dat nou eenmaal mag? Of beide?

Het ongeluk zit in het woord zelf op gesloten: elke keer maar weer een mening uiten. Zou het recht op vrijheid van vragen stellen niet veel beter werken?
(geschreven door Socratisch Café Amsterdam)

Thema “Vinden”

Geplaatst op Geupdate op

Wie zoekt zal vinden, luidt het gezegde. Maar wat is dat, vinden? Wij vinden heel veel, en wij vinden bijna overal wat van. Vrijwel niets ontkomt aan ons oordeel. Maar moeten we erg zoeken om ergens iets van te vinden? Of diepen we bliksemsnel op wat we vroeger eens hebben gevonden? Heeft ergens iets van vinden wel te maken met het vinden na goed zoeken? Zijn het twee verschillende vormen van vinden? Het ene noemen we vinden, maar is eigenlijk pakken wat voor de hand ligt, en het andere vinden is echt het resultaat van zoeken? Zoals een rechter voordat hij vonnis wijst goed moet zoeken. Het woord vonnis is verwant aan het woord vinden. Wat vind je ervan? Of wat weet je ervan? Wat is dat vinden?

(geschreven door Socratisch Cafe Amsterdam)

Thema: geluk

Geplaatst op Geupdate op

Thema: Geluk

Een vrolijk thema: geluk. Dat is toch een vrolijk thema? Of is het een ernstig thema? Met verjaardagen zijn wij gewend elkaar geluk te wensen. Maar wat bedoelen wij daar eigenlijk mee? Wensen we elkaar dan toe dat al onze plannen en voornemens in het leven lukken? Of wensen we elkaar juist toe verder verlost te zijn van al die wensen die toch maar ongeluk met zich meebrengen? Wanneer ben je gelukkig? Als er iets is gelukt; als je geslaagd bent in jouw opzet? Kun je dan niet gelukkig zijn als er iets is fout gegaan? Is het grootse geluk niet gelegen in onafhankelijkheid van de wisselvallige gebeurtenissen in het dagelijks leven? Volgens Plato is diegene gelukkig die beschikt over het goede en dat ook in het leven weet te gebruiken. Daarvoor is echter wel zelfbeheersing nodig, zegt hij. Voorts merkt hij op dat ieder mens altijd streeft naar geluk, en het dus blijkbaar nog niet of niet meer bezit. Of ben je gewoon gelukkig als je er niet naar streeft? Maar wat is dat dan: geluk? Wat wensen wij elkaar?

(door Socratisch Café Amsterdam)

Thema Beperking

Geplaatst op

Velen ervaren een bepaalde beperking of handicap in hun leven. De een wordt echter daadwerkelijk beperkt in zijn levensvreugde, terwijl bij de ander het ”vlekje” de “voorsprong” wordt. Nietzsche meent dat het lijden, in dit geval een beperking, iets is er waar we bovenuit moeten stijgen en dat ons zelf sterker kan maken. De vraag is dan: wanneer maakt een beperking je sterker? Andere filosofen zoals Camus vinden het absurd om te zoeken naar de zin van een beperking. Sartre vindt het een belemmering voor de vrijheid. Toch is het zo dat veel mensen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd dat misschien niet hadden gedaan als ze geen handicap of beperking hadden gehad. Had Nietsche zijn filosofie ontwikkeld als hij een goede gezondheid had gehad? Had Albert Ellis zijn rationeel-emotieve gedragstherapie ontwikkeld als hij niet heel verlegen was geweest? Kortom is een beperking van een of andere aard noodzaak om tot iets nieuws te komen?

(door Jurjen van de Groep)