Socratisch Café Utrecht: Privileges

Geplaatst op

Privileges, het woord alleen al roept sterke reacties op. We denken aan mensen met veel geld, met veel macht, in hoge posities, of van adel. Kijk, dat zijn nu de mensen met privileges, met speciale voorrechten! En hoe we over hen denken, dat is snel gezegd: fout.

Maar wat zijn nu precies privileges, en zijn er meer mensen of groepen die privileges hebben? Zijn privileges bij ‘geboorte’ doorgegeven, of kun je ze ook verwerven?

Privileges werden vroeger vastgelegd op papier. Maar nu lijken we iets anders te verstaan onder ‘privileges’ en zijn er ook ongeschreven privileges. Kun je spreken van privileges als degenen die ze heeft zich er niet van bewust is?

In het begin van de vorige eeuw vochten vrouwen voor algemeen kiesrecht, maar de meeste mannen vonden het niet een privilege dat zij stemrecht hadden, ze vonden het vanzelfsprekend. Kun je je eigen privileges kennen? Of pas als iemand anders je erop wijst? Kun je privileges los zien van het effect op anderen? Schaden privileges anderen? Kun je/ moet je privileges van anderen respecteren?

19 juni 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratische Variaties 15 juni- Zwolle

Geplaatst op Geupdate op

Socratische Variaties

De eerstvolgende is op zaterdag 15 juni 2019 in Zwolle in de Stadskamer van 12:00 tot 16:30. Klik hier voor het adres.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is:
– nieuwe of (relatief) onbekende gespreksvormen met elkaar te verkennen
– bekende gespreksvormen in de praktijk te evalueren
– zinvolle gesprekken te voeren

Iedereen is welkom! Ervaring is niet nodig, de zin om een goed gesprek te voeren wel. …;-)

Graag hoor ik vooraf van je of je die middag wil
– deelnemen en of je misschien:
– een speciale gespreksvorm wil aanbieden
– aan een bepaalde gespreksvorm wil deelnemen.

Kosten: 10,- incl koffie/thee.

Opgeven (zeer gewenst maar niet verplicht) info@socratischcafezwolle.nl

In november (16-11) is er ook weer Socratische Variaties maar dan in Diemen.

12 mei Herman Simissen: de filosofie van Karl Popper Filosofisch café Wageningen

Geplaatst op

Op 17 september a.s. is het vijfentwintig jaar geleden dat de filosoof Karl Popper overleed. Bij zijn overlijden gold Popper als de meest prominente filosoof van het moment. Dit vanwege zijn bijdragen aan enerzijds de wetenschapsfilosofie, en anderzijds de politieke filosofie. Maar sinds zijn overlijden lijkt de belangstelling voor zijn ideeën wat af te nemen. Juist nu de belangstelling voor Popper wat terug lijkt te lopen, is er alle reden, om – bij gelegenheid van zijn vijfentwintigste sterfdag – nog eens stil te staan bij de inhoud en betekenis van zijn filosofie.
Afbeelding
Herman Simissen (1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nadien doceerde hij filosofie van de geschiedenis aan dezelfde instelling. Sinds 1991 is hij verbonden aan de Open Universiteit, als docent Cultuurwetenschappen; hij verzorgt onderwijs in zowel geschiedenis als filosofie. Hij promoveerde op de geschiedfilosofie van de Duitse filosoof Theodor Lessing. Naast zijn werk is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Streven.

THUIS

THUIS, Stationstraat 32, 6701 AM  WAGENINGEN
aanvang 14:30
toegang € 8,-
leden HV en NIVON  € 5,-
studenten halve prijs
scholieren PANTARIJN gratis

Socratisch Café Amsterdam- 17 mei

Geplaatst op Geupdate op

!Let op andere vrijdag dan normaal!

Uitnodiging Socratisch Café Amsterdam

Een filosofisch zelfonderzoek door op Socratische wijze met andere mensen in dialoog te treden. Zie onze website voor wat je kunt verwachten van een socratisch gesprek.

Thema Twijfel
17 mei om 15.30

Het is moeilijk, wellicht zelfs onmogelijk, om iets zeker te weten. Dit heeft bij mij als gevolg dat er veel twijfel in mijn dagelijks leven te vinden is.

In de filosofie kunnen we ook vragen stellen omdat je iets betwijfelt. Wat zou ik moeten doen? Wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Enkele algemene filosofische vragen die dankzij twijfel bestaan.

Maar zoals gezegd, ook in mijn dagelijks leven brengt twijfel mij tot vragen. Welk broodsoort is het gezondst, en zal ik kopen? Wat moet ik zeggen tegen iemand die zich teleurgesteld voelt door mij? Gaat de fietser voor mij wel of niet afslaan?

​Dit brengt mij tot een fundamentele vraag om het weer meer in de filosofie te betrekken: Wat is twijfel eigenlijk? En daarop volgend, is er zoiets als goede of slechte twijfel? Wanneer moeten we twijfelen? En bestaan er ook situaties waarin je niet mag twijfelen?

Vrijdag 17 mei van 15:30 – 18:30 zullen wij het thema ‘twijfel’ onder de loep nemen met behulp van onze eigen ervaringen en de socratische methode. Zien we je dan?

Socratisch Café Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Ga dan naar de link http://bit.ly/nieuwsbriefSCA en meld u aan!

Vrijdag 17 mei 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Driebergen: Volharden

Geplaatst op

Volharden dat klinkt stevig, het is meer dan gewoon volhouden. Wanneer is volharden aan de orde? Volharden kost moeite, misschien wel afzien. Er moet dan dus ook wel iets op het spel staan. Ondanks alle verleidingen en afleidingen weet je focus te houden en “het” tot een einde te brengen. Volharden is niet altijd succesvol, Het wordt niet altijd wat je er van verwachtte. Hoe beoordeel je in zo’n geval het volharden. Waardeer je het volharden op zich of is de waardering afhankelijk van het resultaat? Volharden in tijden van tegenspoed. Verduren en toch doorgaan. Volharden vergt een krachtsinspanning.

Volharden heeft ook heel andere connotaties. Het volharden in een standpunt betekent vaak dat een andere partij eigenlijk wilde dat je dat niet deed. Het wordt dan gezien als stijfkoppig. Maar ook hier kan het heel terecht zijn, je staat wel ergens voor.

In ons polderend land is volharden, ergens echt voor staan en dat volhouden best bijzonder. We zijn gewend om compromissen te sluiten, de lieve vrede te bewaren, de voortgang niet te belemmeren. Ook om een compromis te sluiten moet je soms volharden.

Wanneer is volharden passend? Wanneer heb je voor het laatst volhard? Bereikte je toen ook wat je wilde? Hoe waardeerden anderen jouw volharding en hoe kijk je er zelf op terug? Wist je het juiste midden te houden in moed, en maat, was het wijs en rechtvaardig?

In een socratisch gesprek doen we in onderlinge dialoog, onderzoek naar het goede leven.

20 mei 2019
Grytte Bloemenheuvel
Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Volharden

Geplaatst op

Volharden dat klinkt stevig, het is meer dan gewoon volhouden. Wanneer is volharden aan de orde? Volharden kost moeite, misschien wel afzien. Er moet dan dus ook wel iets op het spel staan. Ondanks alle verleidingen en afleidingen weet je focus te houden en “het” tot een einde te brengen. Volharden is niet altijd succesvol, Het wordt niet altijd wat je er van verwachtte. Hoe beoordeel je in zo’n geval het volharden. Waardeer je het volharden op zich of is de waardering afhankelijk van het resultaat? Volharden in tijden van tegenspoed. Verduren en toch doorgaan. Volharden vergt een krachtsinspanning.

Volharden heeft ook heel andere connotaties. Het volharden in een standpunt betekent vaak dat een andere partij eigenlijk wilde dat je dat niet deed. Het wordt dan gezien als stijfkoppig. Maar ook hier kan het heel terecht zijn, je staat wel ergens voor.

In ons polderend land is volharden, ergens echt voor staan en dat volhouden best bijzonder. We zijn gewend om compromissen te sluiten, de lieve vrede te bewaren, de voortgang niet te belemmeren. Ook om een compromis te sluiten moet je soms volharden.

Wanneer is volharden passend? Wanneer heb je voor het laatst volhard? Bereikte je toen ook wat je wilde? Hoe waardeerden anderen jouw volharding en hoe kijk je er zelf op terug? Wist je het juiste midden te houden in moed, en maat, was het wijs en rechtvaardig?

In een socratisch gesprek doen we in onderlinge dialoog ,onderzoek naar het goede leven.

15 mei 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratische Landdag 25 mei 2019

Geplaatst op Geupdate op

De jaarlijkse Socratische Landdag vindt op zaterdag 25 mei plaats op de ISVW te Leusden. Er is een divers aanbod aan workshops met klassieke of meer experimentele Socratische Gesprekken. De landdag is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het socratisch gesprek. Je bent dus ook welkom als je er nog helemaal niets vanaf weet, je kunt altijd deelnemen aan een socratisch gesprek. Voor (gevorderde) gespreksleiders zijn er interessante workshops.

Socratische Landdag, 25 mei

 

 

Socratisch café Amsterdam 26 april

Geplaatst op

Inleiding door gespreksleider Floor Driessen

Al eeuwen houden filosofen zoals Plato en Aristoteles zich bezig met de vraag hoe je een goed leven leidt. Als leidraad daarvoor werden eerst de zogeheten ‘kardinale deugden’ bedacht: wijsheid, maat, rechtvaardigheid en moed. Deze werden later aangevuld met: geloof, hoop en liefde. In de bijeenkomst van 26 april gaan we tijdens het Socratisch Café in op een van die deugden, namelijk: moed. In één van de protocollen van het socratisch gesprek wordt moed op de volgende wijze getypeerd: “er is moed nodig om in een belangrijke situatie een drempel over te gaan, een horde te nemen, of een deur te openen”. Moed kan daarbij opgevat worden als iets moreels (bijvoorbeeld mensen die opstaan tegen onrecht) of als iets fysieks (zoals iemand uit het water redden).

In haar ‘capabilities approach’ noemt Nussbaum persoonlijke en sociale omstandigheden (capabilities) die nodig zijn voor menselijke waardigheid en kwaliteit van leven. Ze noemt bijvoorbeeld; de mogelijkheid om een gezond leven te leiden (in een schone en veilige omgeving wonen), het vermogen je te ontwikkelen (toegang tot onderwijs) en vrijheid van meningsuiting. Begrijpelijkerwijs is er soms veel moed nodig om deze omstandigheden te realiseren. In de geschiedenis, politiek of sport zijn genoeg voorbeelden van zulke menselijke moed te vinden. Ook dichterbij huis, in het persoonlijke leven kun je moedig zijn, bijvoorbeeld door op te komen voor wat of wie belangrijk voor je zijn. Je zou kunnen zeggen dat moed niet alleen iets is van helden met grootse daden maar ook van keuzes van gewone mensen in het dagelijks leven.

Je kunt je ook afvragen of er zoiets bestaat als ‘wenselijke moeilijkheden’; omstandigheden waardoor je weet dat je eigenlijk moediger bent dan je denkt of waardoor je zelfs oefent in moedig zijn (‘zonder wrijving geen glans’).  Als je thuis op de bank televisie kijkt, is bijvoorbeeld een situatie die waarschijnlijk minder moed vraagt dan een auto te water zien gaan en dan te besluiten er achteraan te springen om de inzittende te reden. Gladwell beschrijft in zijn boek ‘David en Goliath’ bijvoorbeeld hoe een uitdagende situatie (die niet al te gevaarlijk is en die je dus goed doorstaat), je achteraf juist een opgetogen gevoel kan geven en kan zorgen dat je voortaan moediger bent.

Begrippen die je verder ook met ‘moed’ kunt verbinden, zijn: vasthoudendheid, standvastigheid, integriteit, durf, toewijding en kracht. Mogelijk interessante vragen om met elkaar te onderzoeken bij het thema ‘moed’, zijn:
1.      Is moed een karaktertrek of concreet gedrag? Is moed aangeboren of aangeleerd?
2.      Kun je zonder moed een goed leven leiden? Waarom wel/ niet?
3.      Is moed datgene waardoor je in belangrijke situaties een drempel overgaat, horde neemt of deur opent (of komt dat bijvoorbeeld door een andere deugd, zoals behoefte aan rechtvaardigheid)?
4.      Is er ergens tussen lafheid en overmoedigheid een ’goede’ hoeveelheid moedigheid; dat wat ‘het juiste midden’ wordt genoemd? Wie bepaalt dat en hoe weet je dat?

Zin in een (moedig) gesprek over moed? Je bent de 26e van harte welkom!

Socratisch Café Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand komt hier een bonte verzameling van mensen bijeen om gesprekken te voeren aan de hand van een specifiek thema. Thema en vaste gespreksvormen zijn de kaders waarbinnen gezocht wordt naar dieper liggende overtuigingen van de deelnemers. Hierbij wordt gesproken vanuit persoonlijke ervaringen met het thema. De gesprekken worden begeleid door enthousiaste en ervaren socratische gespreksleiders, maar u kunt ook onder begeleiding zelf oefenen met het leiden van een dialoog.

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Ga dan naar de link http://bit.ly/nieuwsbriefSCA en meld u aan!

Vrijdag 26 april 2019

Locatie: Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2
Entree: € 10,-; studenten € 5,-; 4-rittenkaart € 30,-

Begeleiding: Karel van Haaften, Arthur Bijl, Joke Jongejan, Carla Peverelli, Roelof Langman, Floor Driessen

Programma

15.00: Inloop
15.30: Welkomstwoord en inleiding op het thema
15.45: Dialoog in subgroepen (keuze uit diverse gespreksvormen)
17.00: Pauze met intermezzo
17.30: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30: Einde socratische dialoog

Socratisch Café Driebergen: Stuntelen

Geplaatst op Geupdate op

Ik stuntel, stuntel ik? Echt? ja …. wel af en toe maar meestal toch niet toch… vind jij mij een stuntelaar? Nee toch.

En dat in een wereld waar alles prefect moet gaan, goed georganiseerd, goed voorbereid, streven naar excellentie, high performance. En zeker jonge mensen, die moeten ook presteren, er is veel concurrentie, dus je moet je in ieder geval heel goed presenteren, een goed CV opbouwen,  alles voor een goede start in de carrière. In werk en privé moet het goed gaan. Dat zeggen we ook voortdurend tegen elkaar: ‘  ja joh het gaat goed’ . We zijn druk, druk, druk, we hebben te gekke opdrachten, een leuke relatie en spannende vakanties, we gaan veel uit… Stuntelen?Nee dat komt niet in het woordenboek voor.

Dat je het vaak ook niet weet, dat de stap naar voren langzaam gaat, dat er ook regelmatig iets mis gaat, dat delen we niet met elkaar.

Als we het in een wat groter geheel zien, onze bijdrage aan een rechtvaardige wereld, van betekenis zijn voor… , echt impact hebben, er echt toe doen…

We stuntelen en we zijn, we leven ……. wat doen we er mee? Stiekem stuntelen? Onze ambities bijstellen? Ons zelfbeeld nuanceren? Wat zegt dit over “het goede leven”?

In het socratisch café doen we (zelf)onderzoek en onderzoeken we in dialoog eigen ervaringen rond het thema..
15 april 2019
Grytte Bloemenheuvel
Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro

Socratisch Café Utrecht: Stuntelen

Geplaatst op

Ik stuntel, stuntel ik? Echt? ja …. wel af en toe maar meestal toch niet toch… vind jij mij een stuntelaar? Nee toch.

En dat in een wereld waar alles prefect moet gaan, goed georganiseerd, goed voorbereid, streven naar excellentie, high performance. En zeker jonge mensen, die moeten ook presteren, er is veel concurrentie, dus je moet je in ieder geval heel goed presenteren, een goed CV opbouwen,  alles voor een goede start in de carrière. In werk en privé moet het goed gaan. Dat zeggen we ook voortdurend tegen elkaar: ‘  ja joh het gaat goed’ . We zijn druk, druk, druk, we hebben te gekke opdrachten, een leuke relatie en spannende vakanties, we gaan veel uit… Stuntelen?Nee dat komt niet in het woordenboek voor.

Dat je het vaak ook niet weet, dat de stap naar voren langzaam gaat, dat er ook regelmatig iets mis gaat, dat delen we niet met elkaar.

Als we het in een wat groter geheel zien, onze bijdrage aan een rechtvaardige wereld, van betekenis zijn voor… , echt impact hebben, er echt toe doen…

We stuntelen en we zijn, we leven ……. wat doen we er mee? Stiekem stuntelen? Onze ambities bijstellen? Ons zelfbeeld nuanceren? Wat zegt dit over “het goede leven”?

In het socratisch café doen we (zelf)onderzoek en onderzoeken we in dialoog eigen ervaringen rond het thema..

17 april 2019
Maliebaan 45, Utrecht
Start 19.30 uur
Kosten : 10 euro