Achtergrond

socratesMissie
Het (stimuleren van het) voeren van diepgaande gesprekken, waarin de deelnemers hun eigen en elkaars opvattingen onderzoeken over fundamentele vragen, geïnspireerd door de manier waarop Socrates gesprekken voerde, met behulp van verschillende methodieken ontleend aan de ‘artes liberales’: dialectica, retorica en grammatica, die van oudsher de scholing vormen van ‘vrije burgers’. Dit door o.a. het organiseren van socratische cafés waar gesprekken worden gehouden, het organiseren van leesgroepen Plato en het opleiden en coachen van socratische gespreksleiders op een niet commerciële basis.

Visie
De (socratische) dialoog is dé manier voor mensen om tot elkaar te komen. Het maakt dat mensen elkaar gaan begrijpen en vanuit een hoger bewustzijn handelen. Door de dialoog op een goede manier aangeleerd te krijgen en te beleven wordt deze ‘eigen’ gemaakt en weer doorgegeven. Daarmee wordt onze samenleving nog mooier. Met het Socratisch Café Nederland hopen wij daaraan te mogen bijdragen.

Identiteit café
Zelf denken, samen denken, menselijk, trage vragen, verdiepend, respectvol en informeel.

Formule café
– Open en toegankelijk
– Levensbeschouwelijke thema’s
– Passende omgeving (geschikt voor voeren van een goed gesprek)
– Kwalitatief goede begeleiding (gespreksleiders/coaches)
– Gespreksvoering aan de hand van verschillende methodes/ praktijkwijzers.

Ontstaan
Het Socratisch Café Nederland is een ‘’spinn-off’’ van Het Nieuwe Trivium. Wat binnen Het Nieuwe Trivium ooit begon als oefenplaats voor oud-deelnemers en als ontmoetingplaats voor belangstellenden is uitgegroeid tot een netwerk van socratische cafés in Nederland, waar belangstellenden diepgravende gesprekken kunnen voeren. Om verdere groei van de cafés optimaal te faciliteren is besloten ‘Socratisch Café Nederland’ op te richten. Natuurlijk blijft Het Nieuwe Trivium als partner betrokken, mede door bij te dragen dat socratisch gehalte voldoende gewaarborgd wordt.

In Januari 2010 is Socratisch Café Nederland van start gegaan met 11 Cafés verspreid over het hele land; 9 socratische cafés, een leesgroep en een groep gespreksleiderstraining. De groepen worden gevormd door en zijn van de deelnemers zelf. Locale coordinatoren verzorgen het programma. Een centraal coordinatieteam draagt zorg voor de bewaking van de identiteit & kwaliteit en faciliteert de onderlinge samenwerking en communicatie.

Het Socratisch Café is een ontmoetingsplek voor mensen die op socratische wijze met elkaar in gesprek willen gaan. Qua gespreksvormen hanteren wij een ‘menukaart’met praktijkwijzers, ontwikkeld door Het Nieuwe Trivium, waarin diverse gesprek- en reflectievormen staan beschreven. Er zijn steeds enkele deskundige gespreksleiders aanwezig, maar u kunt ook zelf een gesprek (leren) leiden. Iedere bijeenkomst staat er één thema centraal. Daarnaast biedt het menu een groot aantal vaste gespreksthema’s: klassieke thema’s en maatschappelijke thema’s.

Tijdens het socratisch café hebt u de gelegenheid om in een gesprek een aspect van het/uw leven inhoudelijk uit te diepen en te genieten van dat wat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij en herkenning van anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst, etcetera. Door ervaring op te doen met klassieke en moderne gespreks- en reflectievormen leert u betere gesprekken voeren en een onderzoekende houding te ontwikkelen. In heel Nederland zijn er Socratische Cafés waar u een goed gesprek kunt voeren.

Over Socrates
Socrates is de aartsvader van de westerse filosofie. Hij onderzocht allerlei fundamentele kwesties door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn gesprekspartners tot een onderzoek van hun eigen praktijk, hun ervaringen en hun opvattingen over wat belangrijk is in het leven.
Socrates’ gesprekken waren altijd gericht op het vaststellen van wat ‘deugdelijk’ gedrag is of een ‘deugdelijke’ opvatting. Daartoe vroeg hij iemand zijn opvattingen over een kwestie nauwkeurig te formuleren. Hij wilde niet alleen weten wat je van die kwestie vond, maar ook hoe je er zelf feitelijk mee omging. Daardoor bracht hij zijn gesprekspartners ertoe niet alleen hun ideeën, maar ook hun gedrag, houding en manier van leven te onderzoeken. Socratisch onderzoek is wezenlijk zelfonderzoek.

Reflectie
Socrates is de grondlegger van het reflectieve gesprek. Hij introduceerde het idee dat intelligentie of verstandigheid geen puur individuele aangelegenheid zijn: om hen op te wekken heb je anderen nodig. Hij zag in dat als je een aantal mensen bijeenbrengt die bereid zijn na te denken en in staat om te twijfelen, zij samen iets kunnen bereiken wat ze in hun eentje niet kunnen, namelijk waarheid vinden. Door in gesprek te gaan.
Een gesprek is een ontmoeting van mensen met verschillende ideeën, gewoonten en herinneringen. Bij een werkelijke ontmoeting wisselen zij niet alleen feitelijkheden uit. Integendeel, zij transformeren de feiten, reconstrueren en herinterpreteren ervaringen en zetten ze in een nieuw kader. In een gesprek schud je niet alleen de bestaande kaarten door elkaar, je creëert ook nieuwe kaarten.

Belang van gesprekken
De manier waarop we praten is bepalend voor de kwaliteit van ons werk en ons leven. Taal vormt de werkelijkheid. Verander je taal en je verandert de wereld. Dat is – als je in termen van belangen wilt spreken – het belang van een goed gesprek.
Alle verandering, vernieuwing, verbetering, komt voort uit het leggen van een verband tussen gedachten die nooit eerder aan elkaar gekoppeld zijn. Om dat te bereiken heb je andere meningen nodig, andere mensen, andere invalshoeken. Socrates kon dat zo goed, nieuwe invalshoeken openen, dat je gelouterd uit een gesprek te voorschijn kwam. En hij is natuurlijk niet de enige. Montaigne noemde het voeren van gesprekken ‘de meest vruchtbare en natuurlijke oefening van de geest’. Hannah Arendt was van oordeel dat gesprekken niet alleen de mens van het dier onderscheiden, maar ook de burger van de ‘idioot’ (letterlijk ‘degene die zich alleen met zichzelf bezig houdt’). Sommige hedendaagse politici beschouwen het gesprek als de enige manier om ‘de boel bij elkaar te houden’.

Tijdelijke gemeenschappen
Intussen zien we op tv het onvermogen om een reflectief gesprek te voeren voortdurend met pijnlijke scherpte voorbijkomen. Kennelijk hebben veel mensen het idee dat een gesprek bestaat uit het tegen elkaar opbieden van meningen, al dan niet op hoge toon. Of je een ander bereikt lijkt er niet toe te doen. Het gaat er om het eigen standpunt uit te dragen. En iedereen wil gehoord worden, maar niemand wil luisteren.
In het socratisch café oefenen we een heel ander gesprek, een dat gekarakteriseerd wordt door luisteren en vragen stellen, door ruimte geven en herkenning zoeken. Een socratisch gesprek is een poging gezamenlijk na te denken. Het is een reflectief gesprek, een onderzoeksgesprek. Zulke gesprekken zijn een belangrijk middel om mensen te verbinden, tijdelijke gemeenschappen te vormen, verschillen te verkennen, te overbruggen of te leren respecteren. Dat is ook tegenwoordig weer van groot belang.

Doel van het socratisch café
Wilt u  in staat zijn dit soort gesprekken te voeren, dan zult u moeten oefenen in een vorm van praten die verbindt, waarin geluisterd wordt, waarin gezamenlijk nagedacht kan worden. Daarop is het socratisch café gericht.
Het socratisch café heeft een inhoudelijk en een methodisch doel. Het gaat er primair om in een gesprek een thema inhoudelijk uit te diepen en het genoegen te smaken dat eigen is aan een goed gesprek: het spel van ideeën, de betrokkenheid bij anderen, het zelfonderzoek, de combinatie van lichtvoetigheid en ernst e.d. Daarnaast gaat het er ook om te oefenen in klassieke en moderne gespreksdisciplines en reflectievormen. Zodat je betere gesprekken leert voeren, een onderzoekende houding ontwikkelt en zelf een gesprekscultuur leert beïnvloeden.

Eigen karakter
Het socratisch café brengt uiteenlopende mensen samen in een tijdelijke gespreksgemeenschap. Anders dan in de bekende filosofische cafés of debatcentra spelen de bezoekers in het socratisch café altijd zelf de hoofdrol. Er zijn geen toeschouwers, iedereen doet mee. Er is ook geen aparte status voor inhoudelijke deskundigen, zij zijn gewoon deelnemers aan het gesprek. Wel zijn er gespreksleiders die deskundig zijn in de gehanteerde gespreksmethodes. Dit geeft het socratisch café een heel eigen karakter.

Organisatie
Het intitaitef tot het opzetten van socratisch cafés is genomen door Het Nieuwe Trivium waar in het jaar 2000 gestart werd met een eerste café in Amsterdam, in eerste instantie bedoeld om ouddeelnemers van haar trainingen te laten oefenen in de door Het Nieuwe Trivium ontwikkelde gespreksmethoden. Daarnaast wilden ze mensen die nog niet vertrouwd waren met deze wijze van leren filosoferen een laagdrempelige kennismaking aanbieden. Al gauw werden door Het Nieuwe Trivium vaak in samenwerking met assocates en partners in diverse andere steden socratische cafés opgezet. Eind 2009 is dit uitgegroeid tot een netwerk van 10 cafés waar op periodieke basis -meestal maandelijks-gesprekken worden gevoerd. Begin 2010 zijn deze cafés ondergebracht in de organisatie Socratisch Café Nederland.

Formule
In het algemeen wordt het volgende format aangehouden. Aan het begin van de bijeenkomst wordt het thema kort ingeleid. In de grotere café’s inventariseren we vervolgens de wensen van de gasten: wie wil welk gesprek voeren. Vervolgens zoekt elk groepje een tafel op, waar het gesprek wordt gevoerd. Ervaren begeleiders zijn beschikbaar voor time-outs en adviezen. In de kleinere café’s wordt in het algemeen vooraf bepaald welk soort gesprek gevoerd gaat worden. Halverwege de bijeenkomst worden de gesprekken onderbroken voor een ‘pauzenummer’ of een plenair gesprek over een actueel onderwerp. Na zo’n 3 uur wordt het gesprek beëindigd. Daarna is er een nagesprek met de gespreksbegeleider(s) en vind de ‘nazit’ plaats, veelal onder het genot van een drankje.
Enkele cafés bieden voorafgaand aan het gesprek de mogelijkheid om gezamenlijk een eenvoudige maaltijd te nuttigen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s